fbpx
x

Regulamin

Regulamin kursów, szkoleń i obozów
Szkoły Wspinania „Jura Climbing School”

 z dnia 28.07.2022 r.

 1. Regulamin dotyczy wszystkich wydarzeń organizowanych przez Szkołę Wspinania „Jura Climbing School” (dalej: Szkoła)
 2. Poprzez Wydarzenie należy rozumieć: kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia doszkalające, obozy, indywidualne treningi, sekcje.
 3. Szczegółowy opis Wydarzeń prezentowany jest na stronie internetowej: www.juraclimbing.pl Podawane są tam terminy, ceny oraz szczegóły przebiegu
  i uczestnictwa w danym Wydarzeniu.
 4. Organizatorem Wydarzeń jest Agnieszka Knapik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Juraclimbing Iurii Boiko”, ul. Praska 58/16, 30-322 Kraków, NIP: 7822525436 (dalej: Organizator).
 5. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby wyłącznie pełnoletnie.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Wydarzeniu tylko za uprzednią pisemną zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych.
 7. Zapisy na wydarzenia prowadzone są przez: formularz rezerwacyjny na stronie www.juraclimbing.pl/rezerwacja, w którym należy wybrać rodzaj kursu i datę oraz uzupełnić formularz wpisując imię i nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie telefon i uwagi. Po zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu i polityki prywatności następuje wysłanie zgłoszenia. Zapisać na wydarzenia można się także przez e-mail i  telefon, podając nazwę i datę kursu oraz imię i nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie telefon i uwagi.
 8. Wstępne potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez przesłanie informacji wiadomością mailową na wskazany adres e-mail.. 
 9. Z tytułu rezerwacji Wydarzenia Organizator pobiera opłatę rezerwacyjną. W zależności od rodzaju szkolenia wysokość opłaty może się różnić. Wartość opłaty jest podana na stronie internetowej www.juraclimbing.pl odpowiednio przy każdym kursie oraz w mailu potwierdzającym rezerwację.
 10. Opłatę należy uiścić w terminie 2 dni roboczych od otrzymania maila potwierdzającego wstępną rezerwację. Bezskuteczny upływ terminu do dokonania opłaty rezerwacyjnej skutkuje brakiem rezerwacji miejsca w Wydarzeniu.
 11. Pozostałą część opłaty należy wpłacić na numer rachunku bankowego Organizatora najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu. Jeśli wpłata miała miejsce w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu należy zabrać i okazać dowód potwierdzający dokonanie wpłaty na pierwszych zajęciach. Dane do przelewu zostaną podane w mailu potwierdzającym rezerwację.
 12. Wpłacona opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna. Przed Wydarzeniem, w czasie jego organizacji oraz jego przebiegu Organizator i/lub Szkoła ponosi koszty niezależne od rzeczywistej ilości uczestników w danej grupie. W szczególności wcześniejszy zadeklarowany udział w kursie potwierdzony uiszczeniem opłaty rezerwacyjnej wiąże się ze zwiększeniem kosztów planowanego Wydarzenia (związanych z koniecznością zapewnienia odpowiedniej ilości sprzętu i materiałów dydaktycznych, koniecznością zapewnienia odpowiedniej ilości instruktorów, koniecznością zapewnienia miejsca w grupie oraz innymi kosztami pośrednimi.) Z tego powodu wszelkie wpłacone kwoty bezwzględnie nie podlegają zwrotowi w żadnej części.
 13. Wydarzenie może zostać odwołane z powodu prognozowanych złych warunków atmosferycznych lub nieszczęśliwych przyczyn losowych, uniemożliwiających realizację wydarzenia. 
 14. W przypadku Wydarzeń organizowanych w terenie w uzasadnionych przypadkach wynikających z uwarunkowań pogodowych, kiedy nie będzie możliwa realizacja zajęć w terenie, mogą się one odbyć na sztucznych obiektach, jeśli charakter i program danego Wydarzenia na to pozwala. Cena Wydarzenia nie obejmuje opłat wstępu na wspomniane obiekty (np. ściankę wspinaczkową).
 15. W przypadku odwołania Wydarzenia z powodu prognozowanych złych warunków atmosferycznych i nie przeprowadzenia go na sztucznych obiektach, w sytuacji gdy charakter i program danego Wydarzenia na to pozwala uczestnik ma prawo według własnego wyboru: domagać się albo zwrotu poniesionej opłaty albo rezerwacji innego terminu pod warunkiem, iż terminy są dostępne. 
 16. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora, Szkoły lub instruktora i przez niego zawinionych uczestnikom przysługuje zwrot poniesionej opłaty za udział w Wydarzeniu. 
 17. Organizator oraz Szkoła zastrzegają sobie prawo do odwołania Wydarzenia w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, sytuacji nadzwyczajnych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. W takiej sytuacji uczestnikom, przysługuje zwrot poniesionej opłaty
 18. Organizator, Szkoła lub instruktor mają prawo w dowolnym momencie zmienić program Wydarzenia lub całkowicie je zakończyć, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo uczestników, instruktora bądź inne, niespodziewane i uzasadnione okoliczności. W sytuacji zakończenia Wydarzenia Organizator wskaże trzy inne alternatywne terminy pozwalające uczestnikom dokończyć nieukończone Wydarzenie. 
 19. Uczestnik ma obowiązek przyjechać na Wydarzenie punktualnie. Ponieważ Wydarzenia przebiegają zgodnie z ustaloną metodyką, nie jest możliwe uczestnictwo w dalszej części Wydarzenia w przypadku opuszczania etapów poprzednich.
 20. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Wydarzenie.
 21. W razie wcześniejszej rezygnacji przez uczestnika z Wydarzenia niezależnie od przyczyn tej rezygnacji żadna część uiszczonej opłaty nie podlega zwrotowi. W szczególnych przypadkach będzie możliwe dokończenie zajęć w innym terminie, po uzgodnieniu dogodnego terminu z Organizatorem lub ze Szkołą, o ile w innych terminach będą wolne miejsca, niemniej jednak nie później niż w okresie roku od rezygnacji.
 22. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wspinanie to sport ekstremalny mogący stwarzać ryzyko utraty zdrowia, życia oraz wystąpienia kontuzji nawet w przypadku przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz zachowania pełnej staranności działania i przestrzegania zalecanych procedur. 
 23. Każdy uczestnik, akceptując regulamin, oświadcza, iż ma świadomość wszelkich ryzyk związanych z uczestnictwem w danym Wydarzeniu i bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. W przypadku uczestników niepełnoletnich rodzice/prawni opiekunowie, wyrażając zgodę na udział w Wydarzeniu osoby niepełnoletniej oświadczają, iż mają pełną świadomość wystąpienia ryzyk związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu i udział niepełnoletniego następuje na ich odpowiedzialność. Organizator oraz Szkoła zachęcają do wykupienia dodatkowej polisy NNW.
 24. W czasie prowadzenia zajęć w ramach Wydarzenia w terenie lub na ściance wspinaczkowej obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających. Jeżeli instruktor prowadzący zajęcia poweźmie uzasadnione podejrzenia, iż uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, ma prawo niezwłocznie usunąć uczestnika z Wydarzenia. W takim przypadku nie nastąpi zwrot żadnej części poniesionych kosztów.
 25. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwa wykwalifikowany instruktor. W czasie trwania zajęć uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do:
 • przestrzegania niniejszego regulaminu i zasad bezpieczeństwa
 • bezwzględnego i natychmiastowego wykonywania poleceń prowadzącego wydawanych w zakresie prowadzonych zajęć 
 • dbania o powierzone mienie przez Organizatora, Szkołę lub instruktora oraz wszelkie powierzone pomoce dydaktyczne
 • dbania o porządek i czystość w obiekcie oraz w terenie, na którym prowadzone jest Wydarzenie, w tym usuwania pozostawianych śmieci i odpadów
 • okazywania szacunku innym uczestnikom kursu i organizatorom
 • bezzwłocznego informowania organizatora lub prowadzącego zajęcia o pojawiających się w toku Wydarzenia dolegliwościach zdrowotnych
 • bezzwłocznego informowania instruktora o podejrzeniach dotyczących awarii lub zniszczenia sprzętu lub powierzonego mienia
 • posiadania ubrań stosownych do planowanych zajęć
 1. Nieprzestrzeganie przez uczestników zasad wynikających
  z Regulaminu, niewykonywanie poleceń instruktora i inne przypadki niesubordynacji lub przypadki stwarzania zagrożenia dla innych uczestników Wydarzenia, samowolne oddalanie się od instruktora może skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w Wydarzeniu bez prawa domagania się zwrotu jakiejkolwiek części uiszczonej opłaty.
 2. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędny sprzęt (z wyjątkiem butów wspinaczkowych), chyba że w opisie Wydarzenia znajdującym się na ww. stronie internetowej wskazano inaczej. Jeśli uczestniczy korzystają z własnego sprzętu, sprzęt musi zostać dopuszczony przez Organizatora lub instruktora. 
 3. Osoby pełnoletnie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w powierzonym mieniu i sprzęcie, w szczególności za zgubienie lub zniszczenie w stopniu uniemożliwiającym dalsze korzystanie. Za osoby niepełnoletnie taki sam zakres odpowiedzialności ponoszą rodzica.
 4. Akceptując niniejszy regulamin, uczestnik oświadcza, że nie posiada żadnych chorób uniemożliwiających udział w Wydarzeniu, szczególnie chorób serca i układu krążenia, chorób neurologicznych lub innych chorób mogących powodować utratę przytomności.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Iurii Boiko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Juraclimbing Iurii Boiko”, ul. Praska 58/16, 30-322 Kraków, NIP: 7822525436. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane aż do cofnięcia zgody. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: kontakt@juraclimbing.pl   Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem przyjęcia na Wydarzenie.
 2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres e-mail:.  kontakt@juraclimbing.pl lub przesyłać na piśmie na adres Szkoła Wspinania Jura Climbing School, ul. Praska 58/16, 30-322 Kraków. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 3. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: oznaczenie uczestnika szkoleń (Imię, nazwisko, adres, datę, w którym odbywało się szkolenie), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, żądanie Użytkownika.
 4. Szkoła Wspinania „Jura Climbing School” rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do żądań Uczestnika, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, jak każda inna. Więcej na ten temat przeczytasz w polityce prywatności. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close